SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
29.6.2020.
6.7.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Šumska  donijelo je odluku o objavi
N A T J E Č A J A
za popunu radnog mjesta
SPREMAČ/ICA
1 izvršitelj, na  neodređeno, puno radno vrijeme
Uvjeti: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
- Osnovna škola
U skladu s člankom 13. stavkom 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente (preslika):
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji    Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana.
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) - ne starije od 30 dana
Prijava na natječaj (molba) mora biti vlastoručno potpisana i sadržavati naznaku radnog mjesta i vrstu radnog odnosa za koje se kandidat  prijavljuje.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima pod jednakim uvjetima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te su  dužni tu prednost u potpunosti dokazati kako je istima utvrđeno.
Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja i iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta propisanim natječajem, dostaviti i sve potrebne dokaze koji su navedeni  odredbom članka 103. prethodno navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  dostupni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji ostvaruju  pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta  priložiti dokaze navedene odredbom članka 9. stavak 2. i 3, te dokaz naveden odredbom stavka 18. i 19.  istog članka navedenog zakona.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  sukladno članku 48f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13) uz ostale dokaze o ispunjenju uvjeta propisanih natječajem, dužni su priložiti odgovarajuće dokaze koji su navedeni odredbom članka 48f navedenog zakona.
Nepravodobne, nepotpune i prijave poslane elektronskim putem prijave neće se razmatrati.
Prijave s  popratnom  natječajnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić „Šumska jagoda“, Sv. Duh 75, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj - spremač/ica“.
Rok za podnošenje prijava iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja, u skladu s odredbom članka 26. stavaka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
Kandidati sudionici natječaja  biti će obaviješteni u roku od  8 dana od dana donošenja odluke o izboru, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave natječaja, o donošenju odluke o izboru, te mjestu i vremenu  preuzimanja dokumentacije dostavljene uz prijavu . Navedena obavijest objaviti će se na  oglasnoj ploči i  web stranici vrtića.
Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Vrtića dana  29.06.2020. i traje do 06.07.2020. godine.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ ŠUMSKA JAGODA
  • pismena zamolba: Sveti Duh 75, 10000 Zagreb