SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
30.6.2020.
8.7.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola

. Spremačica- nepuno radno vrijeme na neodređeno vrijeme (20 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica
MJESTO RADA: Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Ante Starčevića 14, 21300 Makarska (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole).
UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisan člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).
POTREBNA RAZINA I VRSTA OBRAZOVANJA: završena osnovna škola.
Potrebna razina i vrsta obrazovanja je propisana člankom 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska, Klasa:012-04/19-01/03, Ur.broj: 2147-15-01-19-1
Poveznica:http://os-sivicevica-ma.skole.hr/skola/dokumenti?dm_document_id=336&dm_det=1#mod_docman
 
Djelokrug rada spremačica je propisan člankom 5. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u Osnovnoj školi (NN 40/14).
Poveznica: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_40_713.html
 

DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ:

1. Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu- s naznakom  „za natječaj – spremačica“
2. Životopis vlastoručno potpisan- s osobnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa)
3. Presliku dokaza o stručnoj spremi (svjedodžba)
4. Presliku dokaza o državljanstvu (domovnica)
5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od dana raspisivanja natječaja- dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)
6. Potvrdu ili elektronički zapis (potvrda) o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan da dostavi sve navedene priloge odnosno isprave u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“ 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).
Kandidat koji je  stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti  rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11).

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.
Kandidati koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 101. stavci 1.-3. i 102. stavci 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).
Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavci 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.          
Poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18. i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13. i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

NAČIN VREDNOVANJU KANDIDATA:
Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića, Makarska za kandidate na natječaju obvezno je vrednovanje. 
Svi kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u OŠ Stjepana Ivičevića, Makarska dostupnog na mrežnoj stranici Škole.
Poveznica:http://os-sivicevica-ma.skole.hr/upload/os-sivicevica-ma/images/newsimg/2902/File/Pravilnik%20o%20postupku%20zapo%C5%A1ljavanja%20te%20procjeni%20i%20vrednovanju%20kandidata%20za%20zapo%C5%A1ljavanje%20u%20OS%20S%20Ivi%C4%8Devi%C4%87a%20Makarska.pdf
Poziv na procjenu odnosno testiranje bit će objavljen najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje na mrežnoj stranici Škole.
Poveznica: http://os-sivicevica-ma.skole.hr/skola/Nabava_natjecaji_i_sluzbena_izvjesca
Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).
Vrednovanje kandidata može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija  oba načina.
Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima.
Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.
Popis propisa za provjere kandidata:
  • Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
  • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u Osnovnoj školi (NN 40/14).
     
 
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Škole.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta  iz natječaja mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole ili zemaljskom poštom uz naznaku „za natječaj i/ili ne otvaraj – (naziv radnog mjesta za koje se natječete)“.
Ponude poslane e-mailom ne uzimamo u obzir.
ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Ante Starčevića 14, 21300 Makarska.

NAČIN OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ:
Kandidate se u pravilu obavještava putem mrežnih stranica Škole  na poveznici: http://os-sivicevica-ma.skole.hr/skola/Nabava_natjecaji_i_sluzbena_izvjesca
Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članka 13 stavak 2. (NN 82/08. i 69/17.) Zakona o ravnopravnosti spolova).
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića koji se nalazi na poveznici: http://os-sivicevica-ma.skole.hr/upload/os-sivicevica-ma/images/newsimg/2902/File/Pravilnik%20o%20postupku%20zapo%C5%A1ljavanja%20te%20procjeni%20i%20vrednovanju%20kandidata%20za%20zapo%C5%A1ljavanje%20u%20OS%20S%20Ivi%C4%8Devi%C4%87a%20Makarska.pdf
Podaci koje Osnovna škola Stjepana Ivičevića prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podaci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.
Sve pristigle prijave bit će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade.
Kandidat koji ne želi da se njegovo/njezino ime i prezime objavi na web stranici škole, mora o navedenom dostaviti pisanu izjavu te odrediti svoju zaporku koja mora sadržavati isključivo četiri znamenke broja, pod kojom će se voditi na listi kandidata u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Nepotpuna i nepravodobno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati, niti će  podnositelji prijava biti pozvani da dopune dokumentaciju.
Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje 8 dana od objave.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole: http://os-sivicevica-ma.skole.hr/skola/Nabava_natjecaji_i_sluzbena_izvjesca/ u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom ili donošenja odluke o neizboru kandidata, odnosno bit će obaviješteni sukladno članku 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Stjepana Ivičevića Makarska.
                                                
.
 

Poslodavac


Osnovna škola STJEPANA IVIČEVIĆA
  • pismena zamolba: A.Stasrčevića 14, 21300 Makarska