POMOĆNI/A KUHAR/ICA SERVIR/KA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
30.6.2020.
8.7.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sopot, Zagreb, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta pomoćnog/e kuhara/ice-servir/ke,  jednog (1) izvršitelja/ice, na  određeno, puno radno vrijeme,  do 31.8.2021.g, zbog povećanog opsega posla.
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN l 33/97):
• NSS, ugostiteljskog smjera ili osnovna škola
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola pod ravnopravnim uvjetima.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente u preslici:
a) životopis,
b) dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
c) dokaz o državljanstvu,
d) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. stavku 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), ne starije od 30 dana,
e) elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji se pozivaju  na pravo prednosti  pri  zapošljavanju  u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (NN  157/ 13,  152/ 14, 39/ 1 8) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz ostale dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su priložiti i odgovarajuće dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Sopot, Viktora Kovačića 18 c, 10010 Zagreb, uz obveznu naznaku: „Za natječaj — pomoćni/a kuhar/ica-servir/ka na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla“.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Vrtića www.vrtic-sopot.zagreb.hr u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća.
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren od 30.6.2020. do 8.7.2020. godine.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ SOPOT
  • pismena zamolba: Viktora Kovačića 18 c, 10010 Zagreb