SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
30.6.2020.
8.7.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13,. 152/14., 07/17., 68/18./ 98/19., 64/20) XVI. gimnazija iz Zagreba, Križanićeva 4a, raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. spremač/ica - 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), zamjena za bolovanje
Uvjeti:
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i posebne uvjete određene člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19, 64/20.).
Uz prijavu potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku),
- ispravu o državljanstvu (presliku)
- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (presliku)
- potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu (presliku)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid originale dokumenata ili ovjerene preslike.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim Zakonima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. 
Prijavu s priloženom dokumentacijom dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: XVI. gimnazija, Križanićeva 4a, 10000 Zagreb, s naznakom „ Za natječaj-spremač/ica “
Natječaj vrijedi od 30.06.2020. do 08.07.2020. god.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu prijavu sa svim potrebnim prilozima te ispunjava formalne uvjete natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice škole.

Poslodavac


XVI.GIMNAZIJA
  • pismena zamolba: Križanićeva 4a, 10000 Zagreb