MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
30.6.2020.
8.7.2020.
Terenski rad

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
1 godinu
DOM ZDRAVLJA VINKOVCI”
          V I N K O V C I
Broj: 01-724 /2020.
Vinkovci, 30. lipnja 2020.
 
 
 
      Temeljem čl. 25. Statuta “Doma zdravlja Vinkovci” ravnatelj    r a s p i s u j e
 
                                            N A T J E Č A J
                                 za zasnivanje radnog odnosa
                                      
                 
1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SANITETSKOM PRIJEVOZU m/ž
                                                                                           
         1 IZVRŠITELJ       
   
    -     NA NEODREĐENO VRIJEME
         
    -     MJESTO RADA: Vinkovci i okolica
 

         UVJETI:

         -  završena srednja medicinska škola

         -  položen stručni ispit (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od 5 g.)
         -  odobrenje za samostalan rad
           -  1 godina radnog iskustva (osim kandidata koji su završili srednju školu u trajanju od 5 g.)
        
         UZ PRIJAVU PRILOŽITI:
 • kratak životopis
 • svjedodžbu o završenoj školi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalan rad
 • domovnicu
            -    elektronički ispis podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu ( ne stariji od
                   mjesec dana)
            -    uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
   
  Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
   
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
   
  U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (ime i prezime,
  adresu stanovanja i broj telefona).
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.
   
  Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se  u roku od 8 dana isključivo poštom na adresu:
   
  «DOM ZDRAVLJA VINKOVCI», K. Zvonimira 53, 32100 Vinkovci, s naznakom  «NE OTVARAJ – NATJEČAJ – MEDICINSKA SESTRA /TEHNIČAR - SANITETSKI PRIJEVOZ»
   
  Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju zaštitu podataka
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
(NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga  prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta
iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Dom zdravlja Vinkovci za kandidate koji ispune formalne uvjete iz natječaja provest će testiranje i razgovor (intervju) radi provjere znanja i vještina bitnih za obavljanje poslova medicinske sestre/tehničara. O načinu testiranja, pravnim i drugim izvorima, vremenu i mjestu testiranja, kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici Doma zdravlja Vinkovci www.dzvk.hr i putem SMS poruke.
 
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje i intervju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.
 
Do donošenja odluke o izboru, Dom zdravlja Vinkovci zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
 
Izabrani kandidati bit će pozvani da prije zaključivanja ugovora o radu predoče izvornike traženih dokumenata, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
 
 
 
 
 
                                                                                              Ravnatelj:
                                                                               Petar Kulić, univ.spec.oec.     
 
 
 
                                       
 
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA VINKOVCI
 • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, KR. ZVONIMIRA 53