POMOĆNIK/POMOĆNICA


Radno mjesto


SOLIN, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
5
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
1.7.2020.
9.7.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu

NATJEČAJ

POMOĆNA RADNICA
    - 5 ( pet) izvršitelja/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Solinu

Uvjeti:  Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
              Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme 
              ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i 
              načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin            

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:
• Životopis
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• Dokaz o hrvatskom državljanstvu
• Potvrda o radnopravnom statusu/elektronički zapis sa HZMO
• Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
a) Uvjerenje nadležnog  suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.;ne starije od 6 mjeseci)
b) Uvjerenje nadležnog  suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postup. (čl.25.st.4.ne starije od 6 mjeseci)
c) Izjava o nepostojanju zapreka iz čl.25.Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (čl.25.st.1.,3.,9. i 10.)

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu , te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl.102.Zakona, koji se mogu pronaći na stranicama Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
DJEČJI VRTIĆ  CVRČAK – SOLIN,  Zvonimirova 71, 21210 SOLIN.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ CVRČAK-SOLIN može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

O rezultatu natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i web stranici vrtića.

 Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ CVRČAK - SOLIN
  • pismena zamolba: Zvonimirova 71, Solin