STRUČNI SURADNIK/ICA PEDAGOG ILI PSIHOLOG ILI LOGOPED


Radno mjesto


TRILJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
19.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Osnovna škola Trilj
Poljičke republike 18
21 240 Trilj
 
Klasa: 602-01/18-01/201
URBROJ: 2175-20-01-18-1
 
U Trilju, 8. studenog 2018.
 
Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17 i 68/18) i mjere “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Osnovna škola Trilj raspisuje
NATJEČAJ
za
 1. Stručnog suradnika- pripravnika pedagoga/ psihologa/ logopeda – 1 izvršitelj
  na određeno, puno radno vrijeme
  Mjesto rada: Matična škola i ostale područne škole
   
Uvjeti za radno mjesto:
Sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom (NN 47/96, 56/01).
 
Uz potpisanu prijavu (zamolbu) za natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje ne smije biti starije od datuma od kada vrijedi natječaj)
 • rodni list;
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a;
 • potvrda HZZ-a da se kandidat vodi kao nezaposlena osoba
   
Nepotpune i nepravodobne prijave se neće razmatrati.
Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.
Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjerene preslike originala.
Natječaj se raspisuje u okviru Paleta mjera za stjecanje prvog radnog iskustva – Mjera – Pripravništvo, trajanje 12 mjeseci. Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljava, a prijavljene su u evidenciju nezaposlenih.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze u ostvarivanju te prednosti, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjavaju sve uvjete natječaja. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu natječaja priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskjih branitelja. https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Prijave sa dokazima o ispunjavaju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.
Prijave se mogu dostaviti osobno ili poslati na adresu škole:
Osnovna škola Trilj, Poljičke republike 18, 21 240 Trilj, s naznakom ˝za natječaj˝
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
Ugovor sa izabranim kandidatom sklopit će se nakon ostvarene pozitbne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora na mrežnim stranicama škole pod linkom http://os-trilj.skole.hr/natjecaji/obavijesti_o_rezultatima_natje_aja, pod rubrikom ˝natječaji˝, podrubrika ˝obavijesti o rezultatima natječaja˝ i na oglasnoj ploči Škole. Kandidati koji se jave na natječaj i koji po natječaju ne budu primljeni u radni odnos, vratit će im se dokumentacija na kućnu adresu.
U skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. i Zakonom o provebi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Natječaj vrijedi do 19. studenog 2018.
Natječaj je objavljen dana 9. studenog 2018.
 
 Ravnatelj škole
 Davor Hrgović, prof.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA TRILJ
pismena zamolba: Poljičke republike 18 ,21 240 Trilj