UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
32 sata tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2019.
18.10.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
 
Na  temelju  članka 107. Zakona o o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) ravnatelj Osnovne škole Konjščina, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
 
za zapošljavanje na određeno nepuno radno vrijeme za radno mjesto: 
 
  • UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA– 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (32 sata tjedno), određeno vrijeme. Probni rad 6 mjeseci.
 
Na  ovaj  natječaj  mogu  se  prijaviti osobe oba spola.
 
Uvjeti za radno mjesto prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa).
Kandidati/kinje uz prijavu dužni su dostaviti:
-     kratki životopis
-     presliku domovnice
-     presliku rodnog lista
-     presliku važeće osobne iskaznice
-     presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
-     preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog          
      zavoda  za mirovinsko osiguranje
-     uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni  
      postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od  6  
      mjeseci).
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna
dostaviti na uvid originalne dokumente.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
 
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
 
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja.
 
 
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, preporučeno s povratnicom, na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA, ULICA MATIJE GUPCA 6, 49282 KONJŠČINA, „Natječaj – učitelj/ica njemačkog jezika“
 
 
Kandidatom/kinjom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim traženim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.
Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
            Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojima se kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj OŠ Konjščina, sa kandidatima koji su podnijeli urednu,pravovremenu i potpisanu prijavu provest će se testiranje.
 
Pravila testiranja:
Po dolasku na testiranje od kandidata/kinje će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidat/kinja koji/koja ne dokaže identitet neće moći pristupiti testiranju.
Kandidati/kinje koji/koje dođu nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Kandidat/kinja sam/a snosi putne troškove u svrhu provedbe testiranja.
Za vrijeme provedbe testiranja nije dopušteno:
-koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama;
-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
-napuštati prostoriju u kojoj se provodi testiranje bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
-razgovarati s ostalim prisutnim osobama niti na drugi način narušavati koncentraciju.
Ukoliko se prekrše navedena pravila kandidat/kinja će biti udaljen/a s provedbe testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće vrjednovati.
Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavljeni su istovremeno s objavom javnog natječaja na web stranici Škole. http://os-konjscina.skole.hr/zapo_ljavanje
 
Obvezno testiranje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju). Opći dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz osnovnog zakonskog propisa koji regulira osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje.
Posebni dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz poznavanja propisa koji se odnose na školovanje učenika s teškoćama i na postupak ocjenjivanja učenika.
 
Opći i posebni dio obveznog testiranja provodi se pisanim testom.
Natječaj provodi Komisija za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu Komisija).
 
U prvu fazu testiranja (opći i posebni dio) upućuju se svi kandidati koji su podnijeli urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim traženim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.
 
Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja.
 Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja.
 
Kandidatu koji je osoba s invaliditetom školska ustanova je obvezna u postupku testiranja osigurati odgovarajuću razumnu prilagodbu, ako je kandidat u prijavi naveo  potrebu za odgovarajućom prilagodbom.
 
Svaki dio testiranja vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju, ako je za svaki dio testiranja dobio najmanje 5 bodova. Kandidat koji ne zadovolji na provedenom testiranju, odnosno dijelu testiranja, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Na razgovor/intervju se pozivaju kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Razgovor s kandidatom obavlja Komisija i ravnatelj školske ustanove. Razgovorom se utvrđuju sposobnosti, vještine, interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u školskoj ustanovi.
 
Rezultati razgovora vrednuju se bodovima od 0 do 10. U vrednovanju razgovora ravnopravno s članovima Komisije sudjeluje ravnatelj školske ustanove. Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
Nakon provedenog razgovora Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.
 
Komisija dostavlja ravnatelju izvješće o provedenom postupku, koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata.
 
Odluku o kandidatu za kojeg se traži prethodna suglasnost školskog odbora donosi ravnatelj školske ustanove na temelju rang –liste.
 
Ravnatelj može odabrati kandidata koji nije prvi na rang listi uz pisano obrazloženje o razlozima zašto nije odabran najbolje rangirani kandidat.
 
Popis pozvanih na testiranje bit će objavljen na mrežnoj stranici OŠ Konjščina 24.10.2019. godine, navodeći samo inicijale i godinu rođenja, te spol kandidata/kinje, zbog zaštite osobnih podataka.
 
Vrijeme testiranja je 25.10.2019. u 14:00 sati., u prostoru OŠ Konjščina.
 
13:50-14:00 - Dolazak i utvrđivanje popisa kandidata/kinja
14:00-15:00 - Prva i druga faza testiranja (pisana provjera) te informacija o održavanju razgovora (intervjua).
 
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole:  http://os-konjscina.skole.hr/zapo_ljavanje

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA KONJŠČINA
  • pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA