STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA - PSIHOLOG/INJA


Radno mjesto


VRBANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

20 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
6.11.2018.
13.11.2018.

Posloprimac


psihologija
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i u okvirima mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništvo“
Osnovna škola Mare Švel-Gamiršek Vrbanja, Matije Gupca 23, raspisuje
NATJEČAJ
za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (m/ž):
  1. Stručni suradnik - psiholog – jedan izvršitelj/ica, određeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno
    UVJETI: Zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo odvijat će se u trajanju od 12 mjeseci, u nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno. Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bez staža osiguranja u obrazovnoj razni u kojoj se prvi put zapošljavaju.
    Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)  uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma-preslika), rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko kandidat ima inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju (preslika), domovnicu (preslika), uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (original, ne smije biti starije od datuma objave natječaja), elektronički status o stažu i potvrdu da se osoba  nalazi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.  
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku osam (8) dana  od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je na to pravo pozvati se u prijavi i priložiti dokaze , te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom s naznakom „ZA NATJEČAJ“ na adresu: Osnovna škola Mare Švel-Gamiršek, Matije Gupca 23, 32254 Vrbanja
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA'MARA ŠVEL GAMIRŠEK'
pismena zamolba: Matije Gupca 23, 32254 Vrbanja