ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


POSTIRA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Grdelin Postira, objavljuje
N A T J E Č A  J
za prijem radnika na radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA-PRIPRAVNIK-CA  - na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice sa rodiljnog dopusta,  1 izvršitelj/ica
 
 
Uvjeti za radno mjesto  su: članak 24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 
      Uz prijavu treba priložiti:
 • životopis;
 • presliku dokaza ostručnoj spremi;
 • elektronički zapis od HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice.
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića), na adresu  Dječji vrtić GRDELIN POSTIRA, POLJEŽICE 4, 21410, POSTIRA.
  Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
  Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ GRDELIN
pismena zamolba: Polježice 4 , 21410 Postira