REFERENT ZA OPĆE POSLOVE (M/Ž)


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.1.2021.
20.1.2021.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
KLASA:     112/01-21-10/01
URBROJ:  2198/01-14-21-1
Zadar,      12.siječnja 2021.godine
 
Pročelnica Upravnog odjela za gradsku samoupravu i opće poslove na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/2018 i 96/2018 i 112/19), raspisuje oglas za prijam u službu u Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove Grada Zadra, na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova
 
na radno mjesto
 
 referent za opće poslove (1 izvršitelj/ica)
 
Služba se zasniva uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Uvjeti radnog mjesta:
 
 • srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili opće (gimnazija) struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit za rad u tijelima uprave ili bez položenog državnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku.
   
  Osim navedenih posebnih, odnosno stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak 1. ZSN-a: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba   prima.
Temeljem članka 13.stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11 i 4/18), što znači da u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe.
 
 
  
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni  priložiti slijedeće:
 
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • izvornik  ili preslik svjedodžbe  kao dokaz o završenoj stručnoj spremi i struci,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu - elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobna traženje osiguranika   izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko   osiguranje, u svrhu dokaza o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodikazneni postupak(nestarije od 6 mjeseci od dana objave oglasa),
 • preslik svjedodžbe o položenom državnom ispitu (ako kandidat ima položen državni ispit),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
   
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na oglas  pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetimasukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) uz prijavu, na oglas, dužan je priložiti osim svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa,dokazeiz članka 103. citiranog Zakona,a to su:
 • rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci,
 • dokaz o nezaposlenosti - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starijim od mjesec dana,
 • presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,
 • dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
 • potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi u
  slučaju da se na oglas  javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji,
 • presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na oglas javljaju djeca živućih branitelja),
 • potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na oglas javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),
 • rodni list (ako se na oglas javlja dijete hrvatskog branitelja),
 • rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
 • gore navedeni  dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima objavljeni su i mogu se naći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
 • kandidat  koji  se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja samo pod jednakim uvjetima u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na oglas dužan je , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa , priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
 • kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja samo pod jednakim uvjetima, u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14), uz prijavu na oglas  dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.www.grad-zadar.hr objavit će se opis poslova te podaci o plaći mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na navedenoj web stanici te na oglasnoj ploči u predvorju zgrade Grada Zadra, bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
  Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
  Prijave na oglas podnose se na adresu Grad Zadar, Povjerenstvo za provedbu oglasa „Za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci  u Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove  - na radno mjesto referent za opće poslove ,  Narodni  trg 1, 23 000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave oglasa kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
  Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte vratit će se dokumentacija priložena prijavi.


Poslodavac


GRAD ZADAR
 • pismena zamolba: Narodni trg 1