UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE


Radno mjesto


NOVIGRAD, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
13 sata tjedno
Nema smještaja
Djelomično
12.1.2021.
20.1.2021.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17, 68/18,98/19 i 64/20) Osnovna škola Novigrad, Novigrad  raspisuje

 NATJEČAJ
za slijedeće radno mjesto:


1. UČITELJ/ICA  LIKOVNE KULTURE  (m/ž) – 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme, 13 sati tjedno

Uvjeti:
Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi  i pedagoško-psihološkom obrazovanju  učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu  ( „Narodne novine“ br. 47/96. i 56/01. )
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:
• zamolbu
• presliku diplome
• uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (ne starije od 6 mjeseci)
• dokaz o državljanstvu  (presliku domovnice)
• Potvrdu s podacima o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
• životopis
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu.

 

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Natječaj je otvoren od 12. 01. 2021 godine.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, na  adresu škole
OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD, Butka Kurjakovića 7, 23312 Novigrad „Natječaj za učitelja/icu likovne kulture).
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke putem mrežnih stranica Škole.

 Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD
  • pismena zamolba: Butka Kurjakovića 7, 23312 Novigrad