SOCIJALNI PEDAGOG / SOCIJALNA PEDAGOGINJA U POSEBNOM RAZREDNOM ODJELU


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.9.2018.
22.9.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka  105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) OŠ ''Blatine-Škrape“, Na Križice 2 raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
  1. SOCIJALNI PEDAGOG/ICA U POSEBNOM RAZREDNOMODJELU –na neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica
UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17.)
Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
 
Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. 
Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Blatine-Škrape“, Split
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole, Na Križice 2, 21 000 Split,  s naznakom ˝Za natječaj – socijalni pedagog/ica u posebnom razrednom odjelu ˝. 
Datum objave natječaja je  14. rujna 2018.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA BLATINE-ŠKRAPE
pismena zamolba: Na Križice 2, 21 000 Split