KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


SUNJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Nije važno
Na  temelju  članka 107. Zakona o o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj škola (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18), ravnatelj Osnovne škole Sunja , Ilija Potkonjak raspisuje
 
 
 
NATJEČAJ
 
 
za dostavu prijava za prijam kuhara/ice (m/ž) – 1 izvršitelj/ica u Osnovnoj školi Sunja, na određeno puno radno vrijeme (20 sati) do povratka kuharice na rad s bolovanja, ali ne dulje od završetka nastavne godine 2018./2019.
 
Na  ovaj  natječaj  mogu  se  prijaviti osobe oba spola.
 
Radni odnos zasniva se sklapanjem ugovora o radu.
 
Uvjeti za radno mjesto: osim općih uvjeta kandidat/kinja treba  imati završenu ugostiteljsku školu – smjer kuhar i tečaj higijenskog minimuma.
 
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa).
Kandidati/kinje uz prijavu dužni su dostaviti:
 
-     kratki životopis
-     presliku domovnice
-     presliku rodnog lista
-     presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi – program kuhar
-     preslika uvjerenja o završenom tečaju higijenskog minimuma
-      uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od  mjesec dana)
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna
dostaviti na uvid originalne dokumente.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages /N G/12%20Pros i nac /Zapoš ljavanje/Popis%20dokaza%2
 0za% 20os tvari vanje%20prava%20 prednos ti%20pri %20zapoš ljavanju. pdf
 
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
 
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole, na adresu škole: Osnovna škola Sunja, Ljudevita Posavskog 55/A 44210 Sunja, „Natječaj – kuhar/ica“.
 
 
Kandidatom/kinjom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim traženim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.
Urednom prijavom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.  
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
 
 
O rezultatima natječaja svi kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole:  www.os-sunja.hr
 
 
Natječaj je otvoren od 11.10.2018. do 19.10.2018.
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SUNJA
pismena zamolba: Ljudevita Posavskog 55/A, 44210 Sunja