UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


LIČKI OSIK, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
8 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
14.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK raspisuje
 
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
 
 
  1. učitelj njemačkoga jezika  – 1 izvršitelj, na nepuno određeno radno vrijeme do povratka na                                          rad privremeno odsutnog radnika, 8 sati tjedno (m/ž)
 
UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 47/96. i 56/01.).
Izrazi koji se u ovom Natječaju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.
 
Kandidati su uz prijavu dužni priložiti u presliku: domovnicu, dokaz o vrsti i razini obrazovanja, životopis i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Kandidati koji se prema posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe ovoga Natječaja.
 
Rok za prijavu: 8 dana od dana objave Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječka 2, 53201 Lički Osik.
 

Poslodavac


Osnovna škola Dr.Franje Tuđmana Lički Osik
pismena zamolba: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Riječ