SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA NEUROLOGIJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
6
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2018.
15.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
„Na temelju Odluke v.d. ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se 
 
N A T J E Č A J
za izbor specijalizanata (m/ž)  
13. neurologija - 6 izvršitelja
Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:
- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja
 • akademski naziv doktora medicine,
  - odobrenje za samostalan rad 
  Pristupnici su uz molbu dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata: 
 1. životopis
 2. diploma fakulteta
 3. odobrenje za samostalan rad
 4. domovnica
 5. potvrda fakulteta o duljini trajanja studija i pisani dokaz o eventualnim razlozima produžetka studija
 6. potvrda fakulteta o općem prosjeku ocjena studija na dvije decimale
 7. prijepis položenih ispita na studiju
 8. potvrda o nagradama za vrijeme studija ( rektora ili dekana)
 9. pisani dokaz o poslijediplomskom studiju ( doktorski studij: UPIS, UPIS 2. godine, UPIS 3. godine, DOKTOR ZNANOSTI)
 10. pisani dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti ( radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI – ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni „ in extenso“ (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali radovi i sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili koautor)
 11. popis objavljenih radova u kojem radovi trebaju biti grupirani prema kategorijama Pravilnika i preslike radova
- za radove  objavljene u  časopisima indeksiranim u  bazama  CC, SCI, SSCI – priložiti potvrdnicu Knjižnice Medicinskog  Fakulteta o  indeksiranosti ;
- za sve objavljene radove priložiti presliku iz koje su jasno vidljivi podaci o publikaciji u kojoj su objavljeni
12. potvrda poslodavca o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ( u općoj /obiteljskoj medicini ili u hitnoj medicini uopće, općoj /obiteljskoj medicini ili u hitnoj medicini na otocima i/ilina području Republike Hrvatske čiji je indeks razvijenosti ispod 100 %) s podatkom o trajanju rada i mjestu rada
13. ugovori o radu za rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi
14. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronski ispis podataka o radnom stažu. 
Svi pristupnici obvezni su priložiti potvrdu o psihološkom testiranju, ne stariju od 30 dana, a za kirurške grane i potvrdu  (rezultate testiranja) manualne spretnosti s ocjenom ugovornog subjekta medicine rada, također ne stariju od 30 dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama. 
Bodovanje i razgovor obavit će se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Ukoliko se ista osoba prijavljuje na više specijalizacija za svaku od njih dužna je priložiti cjelokupnu dokumentaciju, a nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ( NN 83/15). 
O terminima razgovora i objavljivanju liste rezultata svaki će pristupnik biti obaviješten putem elektroničke pošte, pa je na molbi neophodno navesti e-mail adresu. 
Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata ( NN 83/15) Odluka o izboru biti će objavljena  na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Split najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom KBC-a Split.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijavom na ovaj Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju ovog Natječaja. 
Molbe kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  s navedenom dokumentacijom dostavljaju se u Prijemnu kancelariju, soba broj 1, Upravna zgrada Kliničkog bolničkog centra Split, Vjekoslava Spinčića 1, Split ili poštom na istu adresu. 
Nepotpune i nepravovremene molbe se neće razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu dokumentacije. 
KBC Split pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja. 
Rok za podnošenje molbe je osam (8) dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.“
 

Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
pismena zamolba: SPINČIĆEVA 1, 21000 SPLIT