ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
14.12.2018.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA, raspisuje
N A T J E Č A Jza obavljanje poslova na radnom mjestu 
ODGOJITELJ / ICA- određeno vrijeme  
- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka na
   rad privremeno odsutne radnice, najdulje 20 mjeseci. 
Uvjeti za radno mjesto:
 • VSS, završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist-odgojitelj predškolske djece,
 • VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece- stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske djecekojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima- odgojitelj predškolske djece, nastavnik predškolskog odgoja,
 • položen stručni ispit za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • probni rad 90 dana.       
UVJETI:  Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/98, 107/07 i 94/13)  i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA. 
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu: 
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci):
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 25 st. 2
 • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupaku smislu čl. 25 st. 4
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana
Predviđeno vrijeme trajanja radnog odnosa: za vrijeme trajanja projekta: Vrtić po mjeri suvremen obitelji 2 - Unapređenje usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, financiranog sredstvima fondova EU (najdulje 20 mjeseci). 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se na adresu:
                                 DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA
                                 Tršćanska 29                             
                      21000 S p l i t,  s naznakom „za natječaj“. 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 

Poslodavac


GRAD SPLIT, DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA
pismena zamolba: TRŠĆANSKA 29, 21000 SPLIT