UČITELJ / UČITELJICA SAKSOFONA


Radno mjesto


OMIŠ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
32 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

- učitelj/ica saksofona – 1 izvršitelj/ica – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 32,72 sati tjedno – mjesto rada Omiš i Kostanje. 
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
  • Životopis
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
  • Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl. 106. stavka 1.i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).
 
 
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.
 
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su priložiti
dokaze o ostvarivanju prava na koje se pozivaju.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstav hrvatskih branitelja:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pd
 
Rok za podnošenje  prijava kandidata je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš, Punta 1, 21310 Omiš, s naznakom „za natječaj“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
          
 
 
                                                                                           
 
 
 

Poslodavac


Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić Omiš
pismena zamolba: 21310 Omiš, Punta 1