TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.6.2019.
18.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17) i članka 84. Statuta Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod; Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod raspisuje
                                                                                                          NATJEČAJ
                                                                    za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

TAJNIK/CA ŠKOLSKE USTANOVE, 1 izvršitelj/ica, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno puno radno vrijeme, najduže do 12 mjeseci

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj za prijem za rad u javnu službu mogu se prijaviti osobe oba spola.
Uvjeti:  Prema članku 105.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11., 16/12. i 86/12., 94/13, 152/14., 7/17.)
Osim navedenih uvjeta osoba mora ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja - poticajnih mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno propisima HZZ-a, nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koja nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovala te prijavljena u evidenciji Zavoda 30 dana.
Uz pismenu prijavu (koja mora biti vlastoručno potpisana i u kojoj se navode osobni podaci: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, prema mogućnostima adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje) na natječaj kandidati trebaju priložiti:
  1. životopis,
  2. dokaz o državljanstvu,
  3. rodni list
  4. dokaz o odgovarajućoj stečenoj razini obrazovanja
  5. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  6. Uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj vodi u evidenciji nezaposlenih kao nezaposlena osoba duže od 30 dana uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.), - ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Pismene prijave  s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta natječaja, podnose se u roku osam (8) dana od objave na internetskoj stranici škole http://ss-mareljkovica-sb.skole.hr/ na adresu škole s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA“
Adresa: Srednja škola Matije Antuna Reljkovića, Ivana Cankara 76, 35 000 Slavonski Brod
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na web stranici Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod: http://ss-mareljkovica-sb.skole.hr/, dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.
Kandidati koji nisu primljeni mogu svoje dokumente podići u školi, u roku 15 dana od dana objave rezultata natječaja.
Natječaj traje od 10. lipnja 2019. do 18. lipnja 2019. godine

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA SLAVONSKI BROD
  • pismena zamolba: Ivana Cankara 76, 35 000 Slavonski Brod