6. KONTROLOR/KONTROLORKA ZAVODA ZA MEDICINSKE POSLOVE (RADNO MJESTO I. VRSTE)


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
29.7.2020.
6.8.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
DIREKCIJA
Margaretska 3, Zagreb
 
 
na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa o b j a v lj u j e    se
 
 
P O N O V LJ E N I   J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos
 
 
 

 
 
 
 II. REGIONALNI URED OSIJEK u Osijeku
   
 
Područna služba Vinkovci u Vinkovcima
            6. kontrolor Zavoda za medicinske poslove (radno mjesto I. vrste),  jedan izvršitelj
 
 
 

 
 
Stručni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojevima   1- 3    i   5-8 :
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
  • 5 godina radnog iskustva u struci
  • odobrenje za rad nadležne komore
    Prednost imaju kandidati sa završenim specijalističkim usavršavanjem (doktor medicine specijalist).
   
 
 
 Radni odnos na radnom mjestu kontrolor Zavoda za medicinske poslove zasniva se na neodređeno odnosno određeno vrijeme (u punom ili nepunom radnom vremenu), uz poseban uvjet probnog rada.

 
Osim gore navedenih uvjeta za oba radna mjesta uvjet je poznavanje rada na računalu.
 
Ponudu na javni natječaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola.
 
U ponudi na javni natječaj potrebno je navesti regionalni ured odnosno područnu službu na koju se ponuda odnosi i osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu) te priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja  i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno   i
- elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Nakon provedenog natječajnog postupka Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vaše osobne podatke čuva 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen.
Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji, a prije izbora, odnosno sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju.
 
Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.
 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata), a o rezultatima izbora biti će obaviješteni putem internet stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
 
Ponuda na javni natječaj dostavlja se neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“ .
 
 

 

 
Ponuda za radno mjesto u Područnoj službi Vinkovci dostavlja se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Osijek, Područna služba Vinkovci, Splitska 16 a, 32100 Vinkovci.
 


 

Poslodavac


HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, SPLITSKA 16 a