STRUČNI SURADNIK/PSIHOLOG (M/Ž)


Radno mjesto


DUGOPOLJE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

20 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
PREDMET: Objava natječaja
 • traži se
  Molimo Vas da na Vašim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči dana 9. studenoga 2018.  godine (petak) objavite natječaj niže navedenog sadržaja:
   
   
  Osnovna škola Dugopolje, 21204 Dugopolje, Stepinčeva 4
  raspisuje
  NATJEČAJ
  za radno mjesto u sklopu mjere 6.1. „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“
   
 1. Stručni suradnik-psiholog (m/ž)  –  1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, na vrijeme od 12 mjeseci, pripravnik/ica
 
Poveznica:http://mjere.hr/mjere/prvo-radno-iskustvo-pripravnistvo/potpore-zaposljavanje-stjecanje-prvog-radnog-iskustva-pripravnistvo/
 
UVJETI: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
Posebni uvjet  za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi na radnom mjestu stručnog suradnika je završen diplomski studij odgovarajuće vrste i stečene pedagoške kompetencije (članak 105. stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.).
 
Vrsta stručne spreme propisana je Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine, broj 47/96. i 56/01.).
 
Mjeru može koristiti nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.
 
Rok za primanje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta za traženo radno mjesto (zamolba, životopis, presliku domovnice, presliku dokaza o stručnoj spremi, presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci, presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanju iz koje je vidljivo da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih) je 8 dana od objave natječaja. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.
 
Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine, broj 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.            
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Osnovna škola Dugopolje kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Osnovne škole Dugopolje.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti na adresu škole: Osnovna škola Dugopolje, Stepinčeva 4, 21204 Dugopolje, s naznakom „Za natječaj-psiholog-pripravnik“. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.                                                                                   
 
 
                                                          Ravnatelj:
                                                                      
                                                               Željko Šparmajer
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'DUGOPOLJE'
pismena zamolba: STEPINČEVA 4, DUGOPOLJE