DOKTOR MEDICINE SPECIJALIZANT/DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIZANTICA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
41
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
30.8.2019.
16.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 24. Statuta Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod, a u skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15.), a sukladno Planu specijalizacija za 2019. odobrenom dopisom Ministarstva zdravstva Klasa: 131-01/19-01/145, Ur. broj: 534-03-2-2/3-19-04 od 11. lipnja 2019., ravnatelj Bolnice raspisuje
N A T J E Č A J  za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju 
 1. 2 specijalizacije iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 2. 2 specijalizacije iz endokrinologije i dijabetologije
 3. 1 specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 4. 1 specijalizacija iz ginekologije i opstetricije
 5. 1 specijalizacija iz hematologije
 6. 4 specijalizacije iz hitne medicine
 7. 2 specijalizacije iz infektologije
 8. 3 specijalizacije iz internističke onkologije
 9. 2 specijalizacije iz kardiologije
 10. 4 specijalizacije iz kliničke radiologije
 11. 3 specijalizacije iz nefrologije
 12. 2 specijalizacije iz neurologije
 13. 2 specijalizacije iz opće interne medicine
 14. 1 specijalizacija iz opće kirurgije
 15. 2 specijalizacije iz ortopedije i traumatologije
 16. 2 specijalizacije iz patologije i citologije
 17. 1 specijalizacija iz pedijatrije
 18. 3 specijalizacije iz psihijatrije
 19. 1 specijalizacija iz pulmologije
 20. 1 specijalizacija iz reumatologije
 21. 1 specijalizacija iz transfuzijske medicine
Uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:
 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja - smjer doktor medicine
 • odobrenje za samostalni rad od nadležne komore
Uz vlastoručno potpisanu ponudu svi pristupnici trebaju priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda: 
1.     prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adresu stanovanja, elektroničku adresu i broj telefona,
2.     životopis,
3.     preslik dokaza o državljanstvu,
4.     preslik diplome medicinskog fakulteta,
5.     preslik važećeg odobrenja za samostalan rad,
6.     preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
7.     preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
8.     preslik nagrada za vrijeme studija,
9.     preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
10.   popis objavljenih radova i kopije radova,
11.   dokument iz kojega je vidljiva dužina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi (ugovor ili potvrda o obavljanju poslova doktora medicine),
12.   dokaz o ukupnom radnom stažu (E-ispis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana.
Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenim preslikama.
Nepravovremene, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci.
Ponude se dostavljaju na adresu:
OPĆA BOLNICA «DR. JOSIP BENČEVIĆ» SLAVONSKI BROD, A. ŠTAMPARA 42, 35000 SLAVONSKI BROD, Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, s naznakom «Natječaj za  specijalizaciju» u roku od petnaest dana od dana objave ovog natječaja.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, uz prijavu dužni su dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17), uz prijavu na Natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na stranici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Prijavljeni pristupnici/pristupnice koji podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem ili putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata. Na razgovoru pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.
Odluku o izboru pristupnika/pristupnice donosi ravnatelj Bolnice na prijedlog Povjerenstva za izbor specijalizanata. Odluka o izboru specijalizanata javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Bolnice, najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.
Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu Bolnici za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod  jamči svakom prijavljenom pristupniku da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Poslodavac


OPĆA BOLNICA DR.JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD
 • pismena zamolba: A. Štampara 42, 35 000 Slavonski Brod