9) STRUČNI/A SURADNIK/ICA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN, br. 128/17 i 47/18) te članaka 7. i 8. Pravilnika o radu, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Amruševa 4, objavljuje
NATJEČAJ
za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta
U Odjelu za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte:
9) Stručni/a suradnik/ca za međunarodnu suradnju
– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij;
- jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (ili pripravnik/ca s obvezom provedbe dvanaest (12) mjeseci pripravničkoga staža);
- poznavanje rada na osobnome računalu;
- napredno znanje engleskoga jezika.
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17).
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela te adresu elektroničke pošte).
Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
3. dokaz o iskustvu rada na odgovarajućim poslovima iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem ih je obavljao (ispis elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje te preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca o vrsti poslova i razdoblju u kojem su oni obavljani)
4. presliku domovnice ili elektronički zapis iz Knjige državljana
5. dokaz o poznavanju stranog jezika
6. certifikat iz javne nabave za radno mjesto pod brojem 11
Preslike traženih isprava ne moraju biti ovjerene, a kandidati/kinje koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa dužni su prije sklapanja ugovora o radu na uvid dostaviti originalne isprave.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo.
Navedeni/a kandidat/kinja ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredaba Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem usmenog razgovora, a za radna mjesta pod brojevima 8. i 9. i putem testiranja engleskog jezika. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja. Ako kandidat/kinja ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj.
Kandidati/kinje prijavom na natječaj pristaju da Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u opsegu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane osoba ovlaštenih za provedbu natječaja. Agencija će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 10000 Zagreb, Amruševa 4, s napomenom: "Za natječaj (navesti radno mjesto i redni broj) - ne otvaraj".
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu, osoba koja ne ispunjava formalne uvjete natječaja te osoba koja ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu će biti pisano obaviještena.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istome roku.

Poslodavac


Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • pismena zamolba: Amruševa 4, 10000 Zagreb