STRUČNI SURADNIK LOGOPED (M/Ž)


Radno mjesto


GORNJI KNEGINEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Logopedija
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87/08. 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. , 86/12.,126/12., 94/13.,152/14., 7/17 i 68/18  ) Osnovna škola Kneginec Gornji, Gornji Kneginec, Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 7, 42 204 Turčin   raspisuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto
  • Stručni suradnik  logoped (m/ž) 1 izvršitelj/ica na puno, određeno radno vrijeme  (zamjena)
 
Uvjet: Propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  te Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi NN 6/2019.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti: zamolbu, životopis, diplomu,  domovnicu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na se u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati/kinje koji/e ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni/e su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
 
Kandidat/kinja koji/a pravo prednosti pri zapošljavaju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), dužan/na je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103.st.1. navedenog zakona koje se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Rok za podnošenje prijava  je osam dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.
 
Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati/kinje koji/e su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju formalne uvjete natječaja dužni/e su pristupiti intervju.
 
Na mrežnoj stranici Škole će najmanje 3 dana prije dana određenog za provođenje intervjua biti objavljena obavijest  o vremenu i mjestu održavanja.
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi intervju, smatra se da je odustao/la od daljnjeg natječajnog postupka.
 
U skladu s odredbom EU2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj kandidati/kinje daju privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a  sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Osnovna škola Kneginec Gornji, Gornji Kneginec, Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 7, 42 204 Turčin (s naznakom „Za natječaj“)
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku putem web stranice škole.
Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat/kinja ili kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, sve se kandidate/kinje izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Opis poslova: poslovi stručnog suradnika logopeda (m/ž).

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA KNEGINEC GORNJI
  • pismena zamolba: Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 7, 42 204 Turčin