KONTROLOR/KA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (RADNO MJESTO III. VRSTE)


Radno mjesto


IMOTSKI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.6.2019.
17.6.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
3 mjeseca
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
DIREKCIJA
Margaretska 3, Zagreb
na osnovi odluke ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o potrebi zasnivanja radnog odnosa, o b j a v lj u j e
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos
I. REGIONALNI URED SPLIT u Splitu
Ispostava Imotski u Imotskom
6. kontrolor za zdravstveno osiguranje (radno mjesto III. vrste), jedan izvršitelj
Stručni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 3, 4, 5 i 6:
- SSS upravne ili ekonomske struke ili SŠS-gimnazija
- 3 mjeseca radnog iskustva u struci
Za sva radna mjesta, uvjet je poznavanje rada na računalu.
Radni odnos zasniva se na neodređeno i puno radno vrijeme uz poseban uvjet probnog rada.
Ponudu na javni natječaj imaju pravo dostaviti osobe oba spola.
U ponudi na javni natječaj potrebno je navesti regionalni ured odnosno područnu službu / ispostavu na koju se ponuda odnosi i  osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu) te priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica, putovnica ili vojna iskaznica)
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma odnosno svjedodžba o državnoj maturi)
Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji odnosno priznavanju inozemne kvalifikacije iz kojega je vidljivo koji je to stupanj obrazovanja i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno i
- elektronički zapis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu.
Radnim iskustvom u struci podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u javnoj službi ili izvan javne službe na poslovima odgovarajuće struke i stupnja obrazovanja, uključujući i vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u odgovarajućoj struci i stupnju obrazovanja.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. rečenog Zakona, koji su navedeni na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbom članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Nakon provedenog natječajnog postupka Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje vaše osobne podatke čuva 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen.
Dokumentacija se dostavlja u fotokopiji, a prije izbora, odnosno sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je obvezan predočiti originalnu dokumentaciju.
Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Ponuda na javni natječaj dostavlja se neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“.
Ponude za radna mjesta u Regionalnom uredu Split i Ispostavu Imotski dostavljaju se na adresu: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Regionalni ured Split, Obala Kneza Branimira 14, 21000 Split.

Poslodavac


HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
  • pismena zamolba: Obala Kneza Branimira 14, 21000 Split