SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


ORAHOVICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
13.8.2019.
21.8.2019.

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčić donijelo je odluku o raspisivanju
 
                                NATJEČAJA
                        za prijam u radni odnos spremač/ica
 
1  izvršitelj/ica na određeno vrijeme, pola radnog vremena, zbog povećanog obima posla, najduže do 30.06.2020. godine
 
Za prijam u radni odnos spremač/ice  kandidati/inje moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
 
Kandidati/inje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
 • Završena osnovna škola
 
Pored navedenih uvjeta kandidati/inje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos:
 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Zdravstvenu sposobnost za obavljanje radnog mjesta
 • Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 
Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati/inje moraju priložiti sljedeće dokumente:
 • Zamolba
 • Životopis
 • Presliku domovnice
 • Presliku svjedodžbe, dokaz o stručnoj spremi
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci,
 • Potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat/inja nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

Ostala uvjerenja propisana člankom 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju poslodavac će za odabranog kandidata pribaviti prije potpisivanja ugovora o radu.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidati/inje će priložiti izvornik.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Ako kandidat ostvaruje prednost kod prijama u radni odnos u javnu ustanovu koja obavlja javnu službu po posebnom zakonu; Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova i njihovih obitelji (Narodne novine,broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14 i 121/17), dužan je  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo na prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju određene posebnim propisom Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji :
-  za dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi-potvrdu nadležnog ureda državne uprave, odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi;
-  HRVI iz Domovinskoga rata, te član obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata-potvrdu nadležnog ureda državne uprave; dragovoljac iz Domovinskog rata, hrvatski  branitelj iz Domovinskog rata-potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova (potvrda ne može biti starije od 6 mjeseci u trenutku podnošenja prijave na natječaj);
-  dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je kandidat nezaposlen u trenutku objave natječaja (potvrda o nezaposlenosti izdana od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana u vrijeme ovog natječaja, elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdana u vrijeme ovog natječaja).
Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu; Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14) da bi ostvario prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, kandidat , odnosno osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom , pozvati se na to te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.  Dokaz o invaliditetu se smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. Zakona.
U slučaju većeg broja kandidata sa istim uvjetima, Povjerenstvo za provedbu natječaja može provesti testiranje, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.
 
Prijave se podnose  preporučenom poštom, u roku 8 dana od objave natječaja na adresu Dječji vrtić Palčić, F. Gavrančića 18, 33515 Orahovica
Sa naznakom „natječaj za spremačicu“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PALČIČ
 • pismena zamolba: Franje Gavrančića 18, 33515 Orahovica