NJEGOVATELJ / NJEGOVATELJICA


Radno mjesto


RAB, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.6.2020.
10.7.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Opisposla: obavlja njegu korisnika, brine o njihovu izgledu i higijeni
NATJEČAJ
za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:
NATJEČAJ TRAJE OD 05.06.2020 godine do 12.06.2020. godine
  
Njegovateljica
 • 3 izvršitelja za rad u Domu (lokacija Rab).
  Uvjeti:
 • < >vozačka dozvola B kategorije,
 • nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • svjedodžbu ili potvrdu o završenom školovanju (kao dokaz da kandidat ima završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje),
 • uvjerenje ili potvrdu ovlaštene institucije o završenom osposobljavanju za poslove njegovateljice (kao dokaz da kandidat ima položen tečaj za njegu),
 • vozačku dozvolu (kao dokaz da kandidat ima važeću dozvolu za upravljanje vozilima B kategorije)
 • životopis (vlastoručno potpisan).
  Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti poslodavac.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom za gore navedena radna mjesta podnose se na adresu: Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, L. Bolmarčića 1, 51500 Krk, s naznakom: "natječaj za računovodstvenog referenta-likvidatora – ne otvarati“, „natječaj za organizatora poslova izvaninstitucijske skrbi – ne otvarati“, "natječaj za medicinsku sestru/tehničara – ne otvarati, „natječaj za njegovateljicu-ne otvarati“.
Rok prijave na natječaj teče osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati mogu dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostaviti u obliku neovjerenih preslika, a poslodavac može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.
Poslodavac može, po vlastitom izboru, s pojedinim ili svim kandidatima koji ispunjavaju natječajne uvjete obaviti razgovor. U slučaju da se pozvani kandidat ne odazove na razgovor, smatrat će se da je odustao od svoje prijave, a sa istom će se postupati kao da nije niti podnesena. 
Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom obavijesti o izboru svim kandidatima.
Vezano uz zaštitu osobnih podataka, poslodavac ovim obavještava sve kandidate da će njihove osobne podatke (ime i prezime, OIB i adresu) koristiti isključivo u svrhu provedbe natječaja (tj. dostave obavijesti o izboru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos). Smatrat će se da je kandidat podnošenjem prijave na natječaj dao privolu za raspolaganje njegovim osobnim podacima na navedeni način i u navedenu svrhu.
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
 

Poslodavac


DOM ZA STARIJE OSOBE 'MALI KARTEC' KRK
 • pismena zamolba: LINA BOLMARČIĆA 1, 51500 KRK