VOZAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
1
GRAD ZAGREB
15.3.2019.
25.3.2019.
nije definirano

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

2 godine
NATJEČAJ
za radno mjesto vozača u Službi općih poslova i odnosa s javnošću jedan izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za privremeno nenazočnog radnika)
Uvjeti:
• srednja stručna sprema prometne, tehničke ili druge odgovarajuće struke
• položen vozački ispit B kategorije
• najmanje dvije godine radnog staža na poslovima vozača
Prednost ostvaruju kandidati koji imaju sljedeća znanja i vještine:     
• znanja i vještine potrebne za održavanje vozila i otklanjanje manjih  kvarova i nedostataka
• osnovno znanje rada na računalu
• organizacijske sposobnosti
• fleksibilnost, sposobnost timskog rada, samostalnost u radu, odgovornost i predanost.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
• životopis
• dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
• dokaz o radnom iskustvu ( preslika ispisa staža izdan od  HZMO)
• preslika uvjerenja o nekažnjavanju te da se protiv kandidata ne vodi istražni ni kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17.), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat je uz prijavu na natječaj dužan priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog radnika, uz probni rad od tri mjeseca.
Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima čuvaju se 5 godina od završetka natječaja, a dulje ako je potrebno u slučaju sudskog ili sličnog postupka. Nakon isteka roka čuvanja, dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
10 020 Zagreb
Damira Tomljanovića-Gavrana 11
s naznakom „Za natječaj” - ne otvaraj.
Nepotpune prijave te prijave koje nisu podnesene u roku i na odgovarajući način neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pravodobno obaviješteni e-poštom.

Poslodavac


Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
pismena zamolba: Damira Tomljanovića-Gavrana 11, 10020 Zagreb