POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2019.
23.3.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Opis poslova: pomaže kuharu u pripremanju jela, samostalno priprema jednostavnija jela po uputi kuhara ili voditelja smjene, obavlja pripremu namirnica, pomaže pri raspodjeli obroka, servira obroke u restoranu, pere suđe i pribor za jelo i dezinficira ga, primjenjuje higijenske mjere određene HACCP sustavom.
Natječaj za radno mjesto: POMOĆNI RADNIK U KUHINJI- 2 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti: životopis, dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika, potvrdu sa HZMO-a o radnome stažu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
Kandidati koji  prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf                                                                  
Dom za starije osobe Ksaver koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Dom za starije osobe Ksaver, Nemetova 2, s naznakom: „Prijava na javni natječaj - za pomoćnog radnika u kuhinji".

Poslodavac


Dom za starije osobe Ksaver
pismena zamolba: Nemetova 2, 10000 Zagreb