PATRONAŽNA SESTRA (M/Ž)


Radno mjesto


ĐURĐENOVAC, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2019.
30.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD-LICENCA
Kategorija B
Nije važno
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
 
 1. PATRONAŽNA SESTRA - 1 (jedan) izvršitelj
-  rad  u patronažnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđenovcu
   (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)
 
Uvjeti po točkama:
 1. - stručna provostupnica (baccalaurea) sestrinstva ili medicinska sestra -
       medicinski tehničar, SSS,
  -   položen stručni ispit,
        -   odobrenje za samostalan rad - licenca,
                    -   položen vozački ispit „B“ kategorije
   
              Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, N.N. br. 82/08.).
   
              Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
   
  Uz prijavu na natječaj sa životopisom kandidati su obvezni dostaviti:
  -    dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja,
  -    dokaz o državljanstvu,
  -    uvjerenje o radnom stažu - potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
       Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja).
   
   
  Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta: dokaze o ispunjavanju formalno-pravnih uvjeta natječaja i dokaze kojima dokazuje da ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Središnjeg državnog portala:
  https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
   
  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statutu  osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
   
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Našice, Bana Jelačića 10.,  31500 Našice, s naznakom: „Natječaj za patronažnu sestru, ne otvaraj“
   

  Nepravodobne i nepotpune prijave  neće se razmatrati.
   
  Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o eventualnom testiranju ili usmenom razgovoru putem oglasne ploče i web stranice Doma zdravlja Našice, te o krajnjem rezultatu.
   
  Dom zdravlja Našice dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Našice kao voditelj zbirke osobnih podataka  može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
                                                                                            
   
   
   

                                                                                  


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA NAŠICE
pismena zamolba: Našice, ulica Bana Jelačića 10