SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2019.
25.3.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), Osnovna škola Ivana Cankara, Cankareva 10, Zagreb, raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto - spremač/ica, 1 izvršitelj/ica, na određeno (zamjena za bolovanje), puno radno vrijeme              
Uvjeti: Osnovna škola, NKV radnik/ica
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- svjedodžbu
- domovnicu
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - elektronički zapis o radnom stažu
- uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.
Natječaj je otvoren od 15.03.2019. do 25.03.2019. godine.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/a je u prijavi na natječaj, prema jednakim uvjetima, pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Nije potrebno slati originale dokumenata niti ovjerene preslike.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
Osnovna škola Ivana Cankara, Cankareva 10, 10 000 Zagreb,
s naznakom „za natječaj“
O rezultatima natječaja kanidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice Škole: www.os-icankara.hr

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVANA CANKARA
pismena zamolba: Cankareva 10, 10000 Za