PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA U MOBILNOM PALIJATIVNOM TIMU


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2019.
23.3.2019.
Terenski rad

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Kategorija B
Nije važno
Opis poslova:
- priprema medicinsko-tehničke opreme i materijala za rad mobilnog palijativnog tima,
- provođenje propisanih postupaka sterilizacije i dezinfekcije,
- obilazak palijativnih bolesnika u njihovim domovima zajedno s voditeljem mobilnog palijativnog tima,
- vođenje propisane medicinske dokumentacije

Uvjeti radnog mjesta:
Uz zamolbu, kandidati su obvezni priložiti i:
1.životopis,
2.preslik diplome,
3.preslik domovnice,
4.preslik odobrenja za samostalan rad,
5.preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja istog),
6.dokaz o posebnoj edukaciji iz palijativne skrbi – završen poslijediplomski tečaj „Osnove palijativne medicine“,
7.dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
8.elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebe dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlljavanju osoba s invaliditetom dužan se u prijavi pozvati na navedeni članak Zakona te uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
DOM ZDRAVLJA OSIJEK pribaviti će, temeljem čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18), po službenoj dužnosti dokaz da odabrani kandidat nije osuđen za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. Istog Zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavnaja djeteta.
DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja,  razgovora i/ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, rješavanja određenih radnih zadataka,  kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzo.hr.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da DOM ZDRAVLJA OSIJEK kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva DOMA ZDRAVLJA OSIJEK.
Do donošenja odluke o odabiru kandidata, DOM ZDRAVLJA OSIJEK zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu DOMA ZDRAVLJA OSIJEK, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj-prvostupnica sestrinstva u mobilnom palijativnom timu“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice www.dzo.hr.


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA OSIJEK
pismena zamolba: Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek