SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2019.
25.3.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 7/17, 68/18) Prirodoslovna škola Vladimira Preloga
r a s p i s u j e     
NATJEČAJ
za radno mjesto
1. Spremač/ica - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme.
Uvjeti : završena osnovna škola
Uz  pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- domovnicu (preslika)
- uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.
Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Kandidati, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  te potrebne dokumente temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17).
Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 ili putem elektronske pošte na službenu e-mail adresu škole info@psvprelog.hr.

Poslodavac


PRIRODOSLOVNA ŠKOLA VLADIMIRA PRELOGA
  • pismena zamolba: Ulica grada Vukovara 269, 10000 Zagreb
  • e-mailom: info@psvprelog.hr