SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2019.
25.3.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. ,7/07 i 68/18) i Pravilnika o radu OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA,  Zagreb,  Horvaćanski trg 1,  raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta SPREMAČ/ICA
- 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme 40 sati tjedno
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izuzev osoba bez staža).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12Prosinac/ZapoC5A1ljavanje/Popisdokazazaostvarivanjepravaprednostiprizapo%C5%A1ljavanju.pdf
Rok za podnošenje prijave: osam dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA
pismena zamolba: Horvaćanski trg 1, 10436 Rakov Potok