SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2019.
23.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA  MEĐIMURSKA
GRAD  ČAKOVEC
II.  OSNOVNA  ŠKOLA  ČAKOVEC
Trg pape Ivana Pavla II.1 , 40000 Čakovec
OIB: 46803230943
Klasa: 112-01/19-01/02
Urbroj: 2109-22-01-19-01
Čakovec, 15. ožujka 2019. godine
 
Na temelju čl. 105.- 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 , 90/11,  5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18)  II. osnovna škola Čakovec
 raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
 
 
SPREMAČ/ICA– na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno  (zamjena do povratka na rad)  – 1 izvršitelj 
 
Uvjeti:  završena osnovna škola
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti u preslici i dokumentaciju :
–  životopis,
–  svjedodžbu o završenom obrazovanju,
–  dokaz o državljanstvu-domovnica,
–  potvrdu o evidentiranom radnom stažu iz HZMO
- uvjerenje o nekažnjavanju iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj  pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti dokaz o tome. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona. 
Poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Podnošenje prijava s dokumentacijom  je osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu Škole s naznakom
 „za natječaj - spremač/ica“.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici škole. Kandidati koji nisu primljeni mogu podignuti svoje dokumente u školi, u roku od 15 dana od dana završetka natječaja.
Natječaj je otvoren  na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole od 15. 03. 2019. - 23. 03. 2019. godine.
 
 
Ravnatelj:
Vinko Grgić, prof.
 

Poslodavac


II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC
pismena zamolba: NA ADRESU ŠKOLE