JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, u svezi s člankom 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za sljedeća radna mjesta:
 
1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) – 4 izvršitelja –
na neodređeno vrijeme , uz probni rad od šest mjeseci, mjesto rada: Sisačko-moslavačka županija.

 
 Opis poslova: pružanje hitne medicinske pomoći, vođenje medicinske dokumentacije, vodi provođenje liječenja osoba, sudjeluje u dežurstvu i pripravnosti

Uvjeti :
– završen medicinski fakultet (doktor medicine)
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad od HLK
– radno iskustvo u struci u trajanju obveznog pripravničkog staža
– poznavanje rada na računalu.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti životopis i preslik:
– domovnice
– diplome o završenom obrazovanju
– uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci do dana objave natječaja)
– elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranim podacima i radnom stažu
– odobrenja (licence) za samostalan rad
 
 Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi na uvid izvornike.
 
U prijavi za radna mjesta kandidati trebaju navesti osobne podatke, adresu za primanje pismena te broj telefona na kojem je kandidat dostupan.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati dostavljaju prije sklapanja ugovora o radu.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju, a prednost ostvaruje u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl.103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://braitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja pridržava pravo provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web-stranice.
 
Na web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, www.zhm-smz.hr, objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja, te način obavljanja provjere, područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.
 
Dostavljeni podaci kandidata obrađuju se u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni osobni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja za prijem u radni odnos te se u druge svrhe neće koristiti.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) javno objave na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije.
 
Pisane prijave na natječaj s naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obveznim prilozima podnose se adresu: Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, 44000 Sisak, Ulica 1. svibnja br. 20, s naznakom: »Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije«.
 
Prijave se podnose do popune radnih mjesta.
 
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici Zavoda.