UČITELJ / UČITELJICA FIZIKE


Radno mjesto


GROHOTE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
9 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,7/17.,68/18) OŠ Grohote, Grohote o. Šolta  raspisuje
     NATJEČAJ
                                                                    za radna mjesta
1..UČITELJ  FIZIKE -1 izvršitelj za rad 9 sati tjedno, za rad na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme
UVJETI:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 ) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 47/96, 56/01)
Uz prijavu na natječaj potrebno je  priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik). 
Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja.
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na slijedećoj poveznici: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.: 82/08 i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. 
Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Grohote, Grohote.   
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole, s naznakom ˝ prema javljanju odnosno: Za natječaj –, učitelj/ica fizike.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'GROHOTE'
pismena zamolba: PODKUĆA 28, 21430 GROHOTE