ASISTENT / ASISTENTICA NA CENTRU IZVRSNOSTI ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU – INTEGRACIJA MEDITERANSKE REGIJE – STIM-REI (ISTRAŽIVANJE, INOVACIJA I EDUKACIJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
28.9.2018.
29.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
raspisuje
NATJEČAJ
za radna mjesta
3. Asistent (1 izvršitelj) na Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije – STIM-REI (istraživanje, inovacija i edukacija) na Sveučilištu u Splitu, u punom radnom vremenu do kraja provedbe projekta ili do iskorištenja, odnosno odrađivanja svih sati osiguranih financiranjem u okviru Projekta, ovisno o tome koja od ove dvije okolnosti nastupi ranije 
Uvjeti:
-      sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta te općim aktima Sveučilišta koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta
-      završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – iz traženog područja
-      ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
-      poznavanje rada na računalu
-      izvrsno znanje engleskog jezika. 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
-      životopis u Europass formatu,
-      motivacijsko pismo kojem se jasno navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto
-      neovjerenu presliku domovnice i osobne iskaznice,
-      ovjerenu presliku diplome,
-      dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda),
-      dokaz o ukupnom prosjeku ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
-      dokaz o znanju engleskog jezika (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
-      dokaz o znanju rada na računalu (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde).
STIM-REI povezuje istraživanje s inovacijom i edukacijom. Voditeljica Centra je prof. dr. dr. h. c. Vlasta Bonačić-Koutecký. Elementa broj Napredne tehnologije na nanoskali uključuje
 I Napredna tehnologija na nanoskali
 IE Dizajn novih nanostrukturnih materijala za biosenzoriku i njihova primjena u medicinskoj dijagnostici. 
Voditelj istraživačke aktivnosti je prof. dr. dr. h. c. Vlasta Bonačić-Koutecký. 
Lokacija radnog mjesta: Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split / Mediteranski institut za istraživanje života, Meštrovićevo šetalište 45, 21000 Split
Radno mjesto: asistent (1 izvršitelj) – probni rok od 6 mjeseci 
Opis poslova koje će kandidat obavljati:
simulacijsko istraživanje u područjima tehnologije na nanoskali unutar u suradnji sa Voditeljicom projekta
 1. kandidat će imati odgovornost vođenja laboratorijskih dnevnika u suradnji sa Voditeljicom projekta
 2. kandidat će imati odgovornost analize podataka za potrebe znanstvenih i stručnih publikacija u suradnji sa Voditeljicom projekta
 3. suradnja s ostalim stručnjacima uključenim u STIM u području tehnologije na nanoskali s naglaskom na suradnju sa istraživačima unutar projektnih aktivnosti pod vodstvom prof.VBK čiji je cilj poboljšanje rane medicinske dijagnostike te sudjelovanje u povezanim komplementarnim istraživanjima unutar aktivnosti IF Primjena novih nanostrukturiranih materijala u medicinskoj dijagnostici što uključuje istraživanje otpornosti proteina na biološko starenje in vitro i in vivo
 4. kandidat je dužan upisati doktorski studij
 5. sudjelovanje u međunarodnim skupovima i predstavljanje projekta STIM-REI na međunarodnim skupovima i sastancima
   
  Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj. 
  Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju. 
  Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
  Osobe prijavljene na natječaj a koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su se u prijavi pozvati na to pravo, te priložiti relevantne dokaze. 
  Prijave se predaju u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, s naznakom radnog mjesta opisanog u točkama 1., 2., 3. i 4. 
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.


Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU
pismena zamolba: POLJIČKA CESTA 35, 21000 SPLIT