DOMAR/KA - ŠKOLSKI/A MAJSTOR/ICA


Radno mjesto


VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
28 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
 1. DOMARA/ŠKOLSKOG MAJSTORA…….............................................1 izvršitelj
  • na određeno nepuno radno vrijeme 28 sati tjedno– zamjena za bolovanje

UVJETI: 

Pod 1. Uz opće uvjete, završena srednja škola tehničke struke (trogodišnja ili četverogodišnja) te posebni uvjeti:
 • uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada
 • sposobnost izvođenja zidarskih, tesarskih, keramičarskih i ličilačkih radova
 • sposobnost izvođenja električarskih, vodoinstalaterskih i instalacijskih radova
 • osposobljenost za rukovatelja kosilicom, aparatom za varenje, brusilicom, bušilicom, cirkularnom i motornom pilom.
 • Sposobnost kandidata provjerava i utvrđuje školsko povjerenstvo kojeg imenuje ravnatelj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Uz pisanu prijavu obvezno je priložiti
 • životopis te preslike:
 • svjedodžbe, odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta o završenom školovanju,
 • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana objave natječaja
 • Za kandidate koji se prijavljuju pod točkom 1. treba priložiti i uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja kosilicom, aparatom za varenje, brusilicom, bušilicom, cirkularnom i motornom pilom
Uz prijavu je poželjno priložiti preslike ili elektroničke ispise putem sustava E-građani:
 • domovnice, rodnoga lista, osobne iskaznice i podataka evidentiranih u matičnoj evidenciji  HZMO (potvrda o stažu).
  
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima obvezno su se dužni pozvati  na taj propis te priložiti svu dokumentaciju kojom dokazuju mogućnost ostvarivanja navedenog prava, dokaz o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa i dokaz o nezaposlenosti.
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju  u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) prilikom prijave na natječaj dužni su sukladno članku 103. istoga Zakona dostaviti dokaze navedene na  internetskoj stranici kojoj se može pristupiti  putem poveznice:
  
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju  se osobno ili poštom  na adresu škole:
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, Tina Ujevića 18, 33000 Virovitica, uz naznaku «za natječaj».
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja nema priložene dokumente koji su naznačeni kao obvezni.    
U prijavi na natječaj kandidati trebaju jasno naznačiti na koje radno mjesto i pod kojom točkom se prijavljuju.                  
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na internetskoj stranici škole www.brlici.hr
 

 
 

 

 Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVANE-BRLIĆ MAŽURANIĆ VIROVITICA
pismena zamolba: Tina Ujevića 18, 33000 Virovitica