STRUČNI SURADNIK/ICA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA-SOCIJALNI PEDAGOG(PRIPRAVNIK)


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik


1. STRUČNI SURADNIK EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA-
SOCIJALNI PEDAGOG (pripravnik) - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispr., 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. - pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN br. 47/96. i 56/01.)

Svi kandidati su dužni dostaviti:
  • prijavu za radno mjesto
  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili presliku potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
  • elektronički zapis o podatcima evidentiranim u HZMO
  • uvjerenje/potvrda s HZZ-a da se kandidat vodi na evidenciji HZZ-a
  • uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi,
prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(ne starije od 6 mjeseci)
 
Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.
Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjerene preslike orginala.
 
Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o status/pravu na koje se pozivaju.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),
uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Rok natječaja je osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.
Prijave i dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole:
Osnovna škola Stjepana Ivičevića, Makarska, Ante Starčevića 14, 21300 Makarska,
(s naznakom „Za natječaj-pripravnik-stručni suradnik-socijalni pedagog“). 
 
Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Škole.

Poslodavac


Osnovna škola STJEPANA IVIČEVIĆA
pismena zamolba: A.Starčevića 14, 21300 Makarska