ASISTENT / ASISTENTICA NA CENTRU IZVRSNOSTI ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU – INTEGRACIJA MEDITERANSKE REGIJE – STIM-REI (ISTRAŽIVANJE, INOVACIJA I EDUKACIJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.11.2018.
17.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Nije važno
 SVEUČILIŠTE U SPLITU
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjestao 
Asistent (1 izvršitelj) na Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije – STIM-REI (istraživanje, inovacija i edukacija) na Sveučilištu u Splitu, u punom radnom vremenu do kraja provedbe projekta ili do iskorištenja, odnosno odrađivanja svih sati osiguranih financiranjem u okviru Projekta, ovisno o tome koja od ove dvije okolnosti nastupi ranije 
Uvjeti:
-      sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta te općim aktima Sveučilišta koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta
-      završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – iz traženog područja
-      ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
-      poznavanje rada na računalu
-      izvrsno znanje engleskog jezika. 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
-      životopis u Europass formatu,
-      motivacijsko pismo kojem se jasno navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto
-      neovjerenu presliku domovnice i osobne iskaznice,
-      ovjerenu presliku diplome,
-      dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda),
-      dokaz o ukupnom prosjeku ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
-      dokaz o znanju engleskog jezika (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
-      dokaz o znanju rada na računalu (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde).
 STIM-REI povezuje istraživanje s inovacijom i edukacijom. Element Voda i okoliš uključuje:
 II A Dinamika pronosa zagađenja i njegovo nadziranje u koritima rijeka i obalnom području
II B Utjecaj klimatskih promjena na obalno područje.
 Voditeljica Centra je prof. dr. dr. h. c. Vlasta Bonačić-Koutecký, Interdisciplinarni centar za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST); STIM na Sveučilištu u Splitu (vbk@stim.unist.hr).
Voditelj istraživačke aktivnosti je prof. dr. sc. Darko Koračin (dkoracin@pmfst.hr).
Lokacija radnog mjesta: Prirodoslovno-matematički fakultet, Ruđera Boškovića 33, 21000 Split.
Radno mjesto: asistent (1 izvršitelja) – probni rok od 6 mjeseci
 Opis poslova koje će kandidat obavljati:
  1. Stjecanje znanja o klimatskim statističkim analizama i principima klimatskog, disperzijskog i oceanografskog modeliranja, 
  2. Provođenje istraživanja o novim metodama evaluacije klimatskih modela sa primjenom na modeliranje priobalnih voda Jadranskog mora,  
  3. Suradnja s ostalim stručnjacima uključenim u STIM na području klimatskih studija korištenjem opažanja i modeliranja s naglaskom na suradnju sa istraživačima unutar projektne aktivnosti: IIA Dinamika pronosa zagađenja i njegovo nadziranje u koritima rijeka i obalnom području, 
  4. Stjecanje znanja za samostalnu analizu klimatskih modela i korištenje regionalnih klimatskih modela, 
  5. Sposobnost rada u širim znanstvenim grupama na interdisciplinarnim studijama, aktivna suradnja u izradi publikacija i izlaganje rezultata istraživanja na znanstvenim skupovima.
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
 Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
 Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
Osobe prijavljene na natječaj a koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su se u prijavi pozvati na to pravo, te priložiti relevantne dokaze.
 Prijave se predaju u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto asistenta na STIM – REI projektu, aktivnost IIA i IIB“.
 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru. 

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU
pismena zamolba: POLJIČKA CESTA 35, 21000 SPLIT