PROFESOR/ICA STROJARSKE GRUPE PREDMETA


Radno mjesto


KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2019.
19.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 16/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Srednja škola Konjščina raspisuje
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
nastavnik/ca strukovnih predmeta s područja strojarstva – jedan izvršitelj za puno radno vrijeme. Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
Uvjeti: VSS ili magisterij, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN br. 30/09, 24/10., 22/13. i 25/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96. i 80/99.). Potrebno je poznavanje informatičke tehnologije i pedagoške kompetencije.
Pisanoj i vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj potrebno je priložiti:•životopis
• presliku diplome ili potvrde o stečenom stupnju i vrsti obrazovanja
• presliku uvjerenja o stečenim pedagoškim kompetencijama (za osobe koje su završile studij ne-nastavničkog smjera)
• uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci
• presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom stažu.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije potpisivanja ugovora o radu priložiti svu
dokumentaciju u originalnom obliku ili ovjerene preslike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom propisu dužan se je u prijavi na natječaj na to pravo pozvati i priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za isto.
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza objavljen je na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Srednja škola Konjščina, M. Gupca 5, 49282 Konjščina. Natječaj je otvoren od 11.01.2019. do 19.01.2019. Nepotpune prijave i prijave poslane izvan navedenog roka neće se razmatrati.
Kandidate koji će se prijaviti na natječaj obavještavamo da se njihovi podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu rangiranja u natječajnom postupku.

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA
pismena zamolba: Matije Gupca 5, Konjščina, 49282