DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK/ICA / PRIPRAVNIK/ICA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
31.7.2020.
10.8.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Traži se pripravnik
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VINKOVCI
 
Vinkovci, Glagoljaška 31 E
 
KLASA: 112-03/20-01/5
URBROJ:2196-128-01/02-20-2
Vinkovci, 31.07.2020.g.
 
Sukladno Planu prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA:112-06/20-01/10, URBROJ:519-04-3-1-2/6-20-4 od 06.07.2020.g., članka 216. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14,99/10, 52/16, 16/17,130/17, 98/19 i 64/20), čl. 55, čl. 56., čl. 57 i čl. 58. Zakona o radu, članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Vinkovci i članka 2. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Vinkovci
NATJEČAJ
za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika putem mjere pripravništvo u Centru za socijalnu skrb Vinkovci
Diplomirani socijalni radnik/ magistar socijalnog rada/magistar socijalne politike (m/ž) – određeno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – pripravnik/ica– jedan (1) izvršitelj/ica
           
Uvjeti:
 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17,130/17).
 • da je osoba nezaposlena i prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba
   
  Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)
 • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju.
 • preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice
 • uvjerenje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba ne starije od dana objavljenog natječaja
 • rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije izdane od strane nadležne komore (samo za prijavitelje koji su obrazovnu kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske)
   
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će razgovoru sa poslodavcem. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua) temeljem kojeg se utvrđuju sposobnosti i vještine kandidata za obavljanje posla. Kandidati/kinje koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji/a ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, 32100 Vinkovci, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme za pripravnika« u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni/e u zakonskom roku. Rok prijave za natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
RAVNATELJICA
Ivanka Jutriša, mag. act. soc
 

Poslodavac


Centar za socijalnu skrb Vinkovci
 • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, GLAGOLJAŠKA 31 E