MATERIJALNI KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
28.11.2018.
28.12.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

2 godine
ŽENSKI ĐAČKI DOM
 SPLIT
Ćiril-Metodova 26
objavljuje
                                               N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta 
MATERIJALNI KNJIGOVOĐA  (SSS) 
– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena),
   u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno 
Uvjeti:
- Kandidati koji se prijavljuju  na natječaj moraju ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.     87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12.,94/13.,152/14., 7/17 i 68/18).
Potrebno je:
-  radno iskustvo (2 godine)
-  poznavanje rada na računalu,  
-  komunikacijske vještine.
 Uz prijavu sa životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta (dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju - ne starije od 6 mjeseci, te dokaz o radnom stažu na poslovima materijalnog knjigovođe).
Kandidat koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti original potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a u trenutku otvaranja natječaja. Potrebno je priložiti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se po ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Poslodavac


ŽENSKI ĐAČKI DOM
pismena zamolba: ĆIRIL METODOVA 26, 21000 SPLIT