HIDROGRAF / HIDROGRAFKINJA-GEODET


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2018.
20.9.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Nije važno
Na temelju članka 24. Statuta Hrvatskog hidrografskog instituta od 25. svibnja 2015. godine s Izmjenom od 21. srpnja 2017. godine te Odluke ravnateljice Hrvatskog hidrografskog instituta Klasa: 080-06/18-01/26, Urbroj: 561-01-18-2964 od 07. rujna 2018. godine, u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, br. 128/17 i 47/18) i člankom 8. Pravilnika o radu Hrvatskog hidrografskog instituta od 19. lipnja 2015. godine s Dopunom od 22. kolovoza 2018. godine, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatski hidrografski institut iz Splita
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos      
II. HIDROGRAFSKI ODJEL
2. Hidrograf-geodet - jedan izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci
Uvjeti:           
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno stečena visoka stručna sprema prema prijašnjim propisima (VSS), geodetske struke
- poznavanje engleskog jezika
Osim navedenih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete za prijam u javnu službu, a prema čl. 48. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), koji se primjenjuje u skladu s člankom 1. stavkom 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama („Narodne novine“, broj 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14- ispr., 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17-ispr., 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18).  
U javnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima, koji se primjenjuje u skladu s člankom 1. stavkom 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.
Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno u državnoj službi ili u radnom odnosu izvan državne službe u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci.
U radno iskustvo na odgovarajućim poslovima uračunava se i vrijeme obavljanja poslova temeljem ugovora o djelu te vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kao i vrijeme provedeno na pripravničkom stažu.
Trajanje probnog rada je određeno u skladu s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera GMDSS s općom ovlasti, kao i osobe koje nemaju uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice C kategorije, uz obvezu ishođenja istih u roku od 6 mjeseci od dana isteka probnog rada. 
U pisanoj prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta iz natječaja.
Prijavu na javni natječaj potrebno je vlastoručno potpisati.
Kandidati su dužni dostaviti sljedeće:
1. potpisanu prijavu
2. životopis
3. dokaz o stečenoj struci i stručnoj spremi (preslik diplome, preslik svjedodžbe)
6. dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslik potvrde ovlaštene škole stranih jezika ili preslik indeksa fakulteta iz kojeg se vidi da je položen ispit iz engleskog jezika - sve stranice indeksa na kojima su upisani podaci i vidljivo ime i prezime kandidata ili preslik prijepisa ocjena fakulteta) za radna mjesta pod 1. i 2.
9. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, vojne iskaznice, putovnice ili osobne iskaznice)
10. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koje nije starije od 6 mjeseci. 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se njihovi izvornici ili ovjereni preslici. Isprave dostavljene uz prijavu na javni natječaj, neće se vraćati kandidatima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave, kao i prijave zaprimljene elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.
Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, u skladu s posebnim propisom.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i propisane dokaze o utvrđenom/priznatom statusu u skladu s posebnim propisom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način mu je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, sporazum i sl.) te dokaz iz kojeg je vidljivo da prednost pri zapošljavanju po ovom osnovu prethodno nije ostvarena.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu (javna isprava o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz čl. 13. tog Zakona) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način mu je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, sporazum i sl.). 
S kandidatima prijavljenima na javni natječaj koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, provest će se testiranje. Odabir kandidata može se izvršiti i uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina kandidata (psihologijsko testiranje).
Testiranje s kandidatima provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja koje imenuje ravnateljica Instituta.
Testiranje se sastoji od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i/ili razgovora Povjerenstva s kandidatima (intervju).
Pisana provjera znanja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata vezano uz navedene uvjete radnog mjesta.
Prije donošenja odluke o izboru kandidata, obavit će se i razgovor s ravnateljicom Instituta.
Kandidat koji ne pristupi testiranju (pisanoj provjeri i/ili intervjuu), psihologijskom testiranju ili razgovoru, bez obzira na razloge, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Troškove zdravstvenog pregleda snosi Institut. 
Opis poslova i podatci o plaći radnog mjesta, bit će objavljeni na web-stranici Hrvatskog hidrografskog instituta: www.hhi.hr.
Tijek natječaja, način i vrijeme obavljanja testiranja te psihologijskog testiranja kandidata objavit će se isključivo na web-stranici Hrvatskog hidrografskog instituta: www.hhi.hr, (navođenjem inicijala imena i prezimena kandidata, godinom rođenja i prebivalištem), najmanje pet dana prije njihova održavanja te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. 
Prijave na javni natječaj s traženim ispravama kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno ili poštom na adresu: Hrvatski hidrografski institut, Zrinsko-Frankopanska 161, 21000 Split, s naznakom „Za javni natječaj“  – i navođenjem naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Javni natječaj bit će objavljen u „Narodnim novinama“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web-stranici Instituta: www.hhi.hr.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, isključivo objavom na web-stranici Hrvatskog hidrografskog instituta: www.hhi.hr i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.
Datum objave na web stranici Instituta, smatra se danom obavještavanja kandidata.
Hrvatski hidrografski institut zadržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti javni natječaj.
Prijavom za natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatski hidrografski institut kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Poslodavac


HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT
pismena zamolba: ZRINSKO FRANKOPANSKA 161, 21000 SPLIT