NASTAVNIK/ICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
6 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
16.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
  1. nastavnika ekonomske grupe predmeta za 6 nastavnih sati tjedno, na određeno vrijemedo 31.08.2019.godine 
 
 
UVJETI: Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te uvjete iz Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.
 
Uz pisanu prijavu za radno mjesto po natječaju kandidati su dužni priložiti:
 
- kopiju diplome / svjedodžbe
- kopiju domovnicu,
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)
- uvjerenje o nekažnjavanju i ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od mjesec dana od dana
  raspisivanja natječaja).
 
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužne su pozvati se na to pravo u prijavi na Natječaj te priložiti dokaze propisane tim posebnim zakonom.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.) uz prijavu na Natječaj dužne su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Na natječaj se mogu javiti pripadnici oba spola.
Izabrani kandidati dužni su nakon izbora dostaviti originale tražene dokumentacije.
Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
 
Prijave i dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole:
 
          SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
                                                                            (za natječaj)
                                                          21 300 MAKARSKA, Breljanska 3
 
Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati.
Natječajna dokumentacija se ne vraća.
Obavijest o rezultatima natječaja u zakonskom roku.

Poslodavac


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA-MAKARSKA
pismena zamolba: Breljanska 3, 21300 Makarska