KOORDINATOR/KOORDINATORICA PALIJATIVNE SKRBI


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Bez naknade
16.9.2020.
24.9.2020.
Terenski rad

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
DOM ZDRAVLJA VINKOVCI
VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 53
Broj: 01-1106 /2020.
Vinkovci, 16.rujna 2020. godine
 
 
Temeljem čl. 25. Statuta „Doma zdravlja Vinkovci“ ravnatelj raspisuje
 
 
 
                                                N A T J E Č A J
                                   za zasnivanje radnog odnosa
                                 
                               
 
 1. KOORDINATOR PALIJATIVNE SKRBI  m/ž,                1 IZVRŠITELJ
 
 • NA ODREĐENO VRIJEME
 • zamjena za bolovanje i godišnji odmor
   
   
  UVJETI:
 • završena viša medicinska škola (prvostupnik sestrinstva)
 • položen stručni ispit (samo za kandidate koji su započeli studij prije akademske godine 2013/2014)
 • odobrenje za samostalan rad
 • posebna edukacija iz palijativne skrbi
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (samo za kandidate koji su započeli studij prije akademske godine 2013/2014)
   
   
  KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
 • kratak životopis
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo za kandidate koji su započeli studij prije akademske godine 2013/2014)
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • potvrda o položenoj edukaciji iz palijativne skrbi
 • presliku domovnice
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu ( elektronički ispis podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave oglasa)
   
  U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona), te naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.
   
  Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
   
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
   
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.
   
   
   
  Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u periodu od       
  8 dana ISKLJUČIVO preporučenom poštom na adresu:„Dom zdravlja Vinkovci“, Kralja Zvonimira 53, 32100 Vinkovci, s naznakom„Ne otvaraj, natječaj – patronažna sestra“. 
   
  Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest.
   
  Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
   
  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona,dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kao prethodnog poslodavca, te ostvariti prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
   
  Kandidati koji se  pozivaju na pravo prednosti prilikom  zapošljavanja u skladu s čl.102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/179), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.
  Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
  https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
   
  Do donošenja odluke o izboru, Dom zdravlja Vinkovci zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
   
  Kandidati prijavljeni na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete bit će upućeni na testiranje i intervju. O terminu,načinu testiranja, pravnim i drugim izvorima, kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici Doma zdravlja Vinkovci www.dzvk.hr.
   
  Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.
   
  Izabrani kandidati bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije zaključivanja ugovora o radu dostave uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
   
   
   
   
   
                                                                                   
   
   
                                                                                                  Ravnatelj:
                                                                                       Petar Kulić, univ.spec.oec.
   
   


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA VINKOVCI
 • pismena zamolba: 32100 VINKOVCI KRALJA ZVONIMIRA 53