2. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2019.
23.5.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3 , temeljem  članka 28. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike  Hrvatske i Suglasnosti Ministarstva  zdravstva pod oznakom KLASA: 100-01/19-03/228, URBROJ: 534-03-1-1/2-19-03, od 4. travnja 2019., dana  15.05.2019. raspisuje
N  A  T  J  E  Č  A  J
B.) za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
1. prvostupnik/ica sestrinstva - 1 izvršitelj, m/ž
Uvjeti :
- VŠS,
- završen stručni studij sestrinstva
- položen stručni ispit
- odobrenje za samostalni rad
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:
- zamolbu (vlastoručno potpisanu)
- životopis
- presliku diplome o stručnoj spremi/svjedodžbu
- presliku odobrenja za samostalni rad (licenca)
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- presliku dokaza o državljanstvu Republike Hrvatske
- dokaz o radnom iskustvu - potvrda ili elektronički zapis o radnopravnom statusu evidentiranom u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije 30  dana objave natječaja
- potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu (radno mjesto B1.).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su  uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Dom zdravlja MUP-a zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, razgovora i /ili pisane provjere znanja sposobnosti i vještina, kandidati će biti obaviješteni usmenim putem i elektroničkom poštom.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrati će se da je povukao prijavu.
Do donošenja Odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja MUP-a RH zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Dom zdravlja MUP-a RH kao voditelj zbirki osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u isključivu svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Nakon provedenog natječajnog postupka Dom zdravlja MUP-a RH vaše osobne podatke čuva 5 godina od isteka godine u kojoj je postupak završen.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, a izabrani kandidati biti će pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama“  na adresu: Dom zdravlja MUP-a Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, s naznakom za koje se radno mjesto javlja.
Kandidati će o rezultatu izbora biti obaviješteni na web- stranicama Doma zdravlja. te o istoj pristupnici natječaja neće biti pojedinačno obavještavani.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Za izabranog kandidata od Ministarstva pravosuđa RH zatražiti će se izdavanje posebnog uvjerenja iz čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), te će se radni odnos sklopiti tek po njegovu izdavanju i ovisno o njegovu sadržaju.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE
  • pismena zamolba: Šarengradska 3, 10000 Zagreb