STRUČNI UČITELJ / STRUČNA UČITELJICA KUHARSTVA


Radno mjesto


VIS, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.5.2019.
22.5.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.i 07/17.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto
 
 
  1. stručni suradnik pedagog: na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica
 
Uvjeti:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat– prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)
 
Uz prijavu je potrebno priložiti
- životopis
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- presliku diplome
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)
 
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola
Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor.
Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole:
Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.
Natječaj je objavjen 14. svibnja 2019. godina a vrijedi od 15. svibnja 2019 do 22. svibnja 2019. godine.
 

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ - KARAMANEO
  • pismena zamolba: Viškog boja 9, 21480 Vis