VOZAČ- DOSTAVLJAČ(M/Ž)


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2019.
23.5.2019.

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
Nije važno
N A T J E Č A J 
 
 1. Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
  - vozač-dostavljač– m/ž                                                                                   - 1 izvršitelj
  • srednja stručna sprema, SSS
  • položen vozački ispit B kategorije
   
• 
 Kandidati koji se natječu za prijam  uz zamolbu trebaju priložiti slijedeće:
• životopis
• dokaz o stručnoj spremi
• presliku domovnice
• presliku rodnog lista
• presliku osobne iskaznice
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6  mjeseci)
• uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO o radnom stažu
 
     Kandidati s kojima će se obaviti razgovor ili testiranje biti će obaviješteni putem elektronske pošte! Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja bit će objavljeni na web-stranici bolnice (http://www.bolnica-zadar.hr/)
     Provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti sukladno glavi V. točka 1. članak 21. Pravilnika o radu Opće bolnice Zadar, br: 01-1215-6/15 od 31.03.2015. godine, može se obavljati putem intervjua, testiranjem, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način ovisno o vrsti poslova koje bi radnik trebao obavljati.
     Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim  novinama na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: «Za natječaj - .....................»
     Molimo kandidate da na zamolbi točno navedu za koje radno mjesto se natječu. Ako se kandidati natječu za više od jednog radnog mjesta, potrebno je uz zamolbu priložiti i svu traženu dokumentaciju (preslike) o ispunjavanju uvjeta za svako radno mjesto. Priloženu dokumentaciju ne vraćamo, osim na osobni zahtjev u roku od 30 dana od dana objave odluke.
     Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
     Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
     Opća bolnica Zadar dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.
     Kandidati su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Nadalje, molimo kandidate da u svrhu navedenog redovito prate svoju elektronsku poštu.
 
     Opća bolnica Zadar pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti ili dijela natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.
     Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA 'ZADAR'
 • osobni dolazak: BOŽE PERIČIĆA 5 ZADAR
 • pismena zamolba: BOŽE PERIČIĆA 5 ZADAR 23 000